Rozdział 1: Wstęp

1.1 Definicje

Terminy używane w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a) „Serwis” – internetowy serwis gosquash.pl, umożliwiający Użytkownikom przeglądanie, rezerwację oraz komentowanie Klubów Squasha, Tenisa oraz Trenerów. Operatorem serwisu jest spółka Reservise Sp. z o.o. z siedziba przy ulicy Lindleya 16/301, 02-013 Warszawa, KRS 0000522272

b) „Użytkownik” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu.

c) „Profil” – strona w Serwisie zawierająca informacje o Klubie Squasha, Tenisa lub Trenerze, dostępna dla Użytkowników.

d) „Konto” – założone przez Użytkownika miejsce w Serwisie umożliwiające korzystanie z pełnej funkcjonalności platformy.

e) „Komentarz” – opinia, uwaga lub inna forma ekspresji Użytkownika w odniesieniu do Profilu, umieszczana na Serwisie.

1.2 Warunki akceptacji Regulaminu

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Użytkownik, który nie akceptuje warunków zawartych w Regulaminie, jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Serwisu.

1.3 Zmiany w Regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą informowani z wyprzedzeniem poprzez komunikaty zamieszczone w Serwisie. Zmieniony Regulamin zaczyna obowiązywać po upływie 14 dni od dnia publikacji. Kontynuowanie korzystania z Serwisu po tym okresie oznacza akceptację nowych warunków Regulaminu.

Rozdział 2: Zasady korzystania z Serwisu

2.1 Korzystanie z wyszukiwarki

Użytkownik ma możliwość korzystania z wyszukiwarki dostępnej w Serwisie. Wyszukiwanie możliwe jest na podstawie różnych kryteriów, takich jak: lokalizacja, typ klubu (squash, tenis), nazwa trenera, dostępność terminów.

2.2 Publikowanie i przeglądanie wizytówek klubów i trenerów

Użytkownik ma prawo przeglądać wizytówki Klubów Squasha, Tenisa oraz Trenerów dostępne w Serwisie. Wszelkie informacje zawarte w wizytówkach są utrzymywane zgodnie z wysokimi standardami prawdy i rzetelności. Użytkowników zachęca się do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub niewłaściwych treści.

2.3 Procedura rezerwacji

Rezerwacje są dokonywane poprzez wybór konkretnej oferty, daty i godziny, a następnie potwierdzenie rezerwacji. Po potwierdzeniu rezerwacji, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie e-mailem z szczegółami dotyczącymi rezerwacji.

2.4 Płatności i faktury

Wszystkie płatności za usługi rezerwowane za pośrednictwem Serwisu są przeprowadzane online. Użytkownik po dokonaniu płatności otrzymuje potwierdzenie e-mailem.

2.5 Zwroty i anulowania rezerwacji

Zasady zwrotów i anulowania rezerwacji są określone w Polityce Anulowania, dostępnej na stronie Profilu każdego Klubu lub Trenera. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z tą polityką przed dokonaniem rezerwacji.

Rozdział 3: Zakaz korzystania z automatycznych narzędzi do zbierania danych

3.1 Zakaz scrapingu

Użytkownikom oraz innym osobom korzystającym z Serwisu zabrania się jakiegokolwiek rodzaju „scrapingu”, czyli korzystania z automatycznych narzędzi (takich jak boty, spiderzy, crawlerzy) lub manualnych metod, aby przeglądać, odczytywać, kopić, parsować lub inaczej gromadzić treści Serwisu, bez wyraźnej, pisemnej zgody od strony zarządzającej Serwisem.

3.2 Naruszenia

W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu, zarządzający Serwisem zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków, w tym do zablokowania dostępu do Serwisu dla konkretnego Użytkownika lub adresu IP, jak również do podjęcia odpowiednich działań prawnych.

3.3 Odpowiedzialność za naruszenie

Osoba, która narusza powyższy zakaz, będzie odpowiedzialna za wszelkie szkody wynikające z tego naruszenia, w tym za straty bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub egzemplaryczne, a także za wszelkiego rodzaju odszkodowania, koszty, wydatki i opłaty sądowe.

Rozdział 4: Publikowanie i zarządzanie Profilami Klubów i Trenerów

4.1 Warunki dodawania Profilu

Aby dodać Profil Klubu Squasha, Tenisa lub Trenera do Serwisu, podmiot musi spełniać określone kryteria, w tym być legalnie działającym podmiotem, posiadać wymagane certyfikaty lub licencje (jeżeli jest to wymagane) i zgadzać się na przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

4.2 Odpowiedzialność za treść Profilu

Podmiot dodający Profil jest odpowiedzialny za prawdziwość, rzetelność i legalność wszystkich informacji, które zamieszcza. W szczególności, podmiot zobowiązany jest do niezamieszczania informacji wprowadzających w błąd, naruszających prawa innych osób, lub w inny sposób naruszających obowiązujące przepisy prawa.

4.3 Zasady zarządzania Profilami

Profil Klubu Squasha, Tenisa lub Trenera może być zarządzany tylko przez upoważnione osoby. Upoważnienia te muszą być wyraźnie określone i udokumentowane. Wszelkie zmiany w Profilu muszą być zgodne z niniejszym Regulaminem.

4.4 Usuwanie Profilu

Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu, który narusza niniejszy Regulamin, zawiera nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, obraźliwe lub nieodpowiednie treści, lub w inny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa.

4.5 Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Wszystkie informacje przekazywane przez Kluby Squasha, Tenisa lub Trenerów w trakcie tworzenia i zarządzania Profilami są przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Rozdział 5: System komentarzy i oceniania

5.1 Zasady publikowania Komentarzy

Każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu ma prawo publikować Komentarze dotyczące Profili Klubów Squasha, Tenisa oraz Trenerów. Komentarze powinny być rzetelne, oparte na doświadczeniach Użytkownika i nie zawierać treści obraźliwych, naruszających prawa osób trzecich, prawo autorskie, prawo do ochrony danych osobowych, czy jakiekolwiek inne przepisy prawa.

5.2 Odpowiedzialność za treść Komentarzy

Użytkownik, który zamieszcza Komentarz, ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść Komentarzy publikowanych przez Użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do moderacji, edycji lub usuwania Komentarzy, które naruszają niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.

5.3 Procedura zgłaszania naruszeń w Komentarzach

W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że Komentarz narusza niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, Użytkownik ma prawo zgłosić taki Komentarz za pośrednictwem funkcji zgłaszania dostępnej w Serwisie lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem [email protected]. Serwis zobowiązuje się rozpatrzyć każde takie zgłoszenie i podjąć odpowiednie kroki, jeśli stwierdzi naruszenie.

5.4 Ocena Klubów i Trenerów

Oprócz Komentarzy, Użytkownicy mają możliwość oceniania Klubów i Trenerów na skali od 1 do 6. Średnia ocen widoczna jest na Profilu Klubu lub Trenera i może być brana pod uwagę przez innych Użytkowników podczas wyboru oferty.

Rozdział 6: Zastrzeżenia praw autorskich i własności intelektualnej

6.1 Zastrzeżenia praw

Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym teksty, grafiki, loga, ikony, obrazy, materiały audio i video, są własnością Serwisu lub zostały zamieszczone za zgodą właścicieli praw autorskich i są chronione prawem autorskim i prawem własności intelektualnej. Wszelkie nieautoryzowane wykorzystanie tych treści jest zabronione.

6.2 Odpowiedzialność Użytkowników

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie treści, które zamieszczają w Serwisie, i zobowiązują się do niezamieszczania treści naruszających prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawo do ochrony danych osobowych, czy jakiekolwiek inne prawa własności intelektualnej.

6.3 Procedura zgłaszania naruszeń praw autorskich

Jeżeli osoba trzecia uważa, że jej prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej zostały naruszone przez treść zamieszczoną w Serwisie, powinna zgłosić to Serwisowi za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [email protected], podając szczegółowe informacje na temat rzekomego naruszenia. Serwis zobowiązuje się do niezwłocznego zbadania takiego zgłoszenia i, jeżeli stwierdzi naruszenie, do usunięcia lub zablokowania dostępu do materiału naruszającego te prawa.

Rozdział 7: Rozwiązanie sporów i postanowienia końcowe

7.1 Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z Serwisu są regulowane przez prawo właściwe dla siedziby Serwisu.

7.2 Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Serwisu, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej.

7.3 Postanowienia końcowe

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu. Brak działania ze strony Serwisu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika nie oznacza rezygnacji Serwisu z prawa do podjęcia działań w przyszłości.

Rozdział 8: Ograniczenie odpowiedzialności Serwisu

8.1 Ograniczenie odpowiedzialności

Serwis jest dostarczany „tak, jak jest”, bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych. Serwis nie gwarantuje nieprzerwanej, bezpiecznej, błędnej, ani terminowej dostawy treści lub usług.

8.2 Odpowiedzialność za informacje

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, pełność, aktualność ani przydatność informacji zamieszczonych przez Kluby Squasha, Tenisa, Trenerów lub Użytkowników. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tych informacji.

8.3 Odpowiedzialność za działania Użytkowników

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, w tym za naruszenia praw autorskich, znaków towarowych, praw do ochrony danych osobowych czy innych praw własności intelektualnej.

8.4 Odpowiedzialność za usługi

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, legalność, prawdziwość ani przydatność usług oferowanych przez Kluby Squasha, Tenisa, Trenerów czy jakiekolwiek inne strony trzecie, do których prowadzą linki zamieszczone w Serwisie.

8.5 Odpowiedzialność za szkody

W żadnym wypadku Serwis nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, karne czy wynikowe, jakiekolwiek utracone korzyści, jakiekolwiek utracone dane, jakiekolwiek przerwania działalności, jakiekolwiek utraty goodwillu, jakiekolwiek koszty zastępcze usług, czy jakiekolwiek inne szkody materialne lub niematerialne wynikające z korzystania z Serwisu.

8.6 Zastrzeżenia

Niniejszy rozdział nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Serwisu, która nie może być wyłączona ani ograniczona zgodnie z obowiązującym prawem.

Rozdział 9: Rozwiązanie sporów i postanowienia końcowe

9.1 Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z Serwisu są regulowane przez prawo właściwe dla siedziby Serwisu.

9.2 Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Serwisu, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej.

9.3 Postanowienia końcowe

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu. Brak działania ze strony Serwisu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika nie oznacza rezygnacji Serwisu z prawa do podjęcia działań w przyszłości.